Advisering

Advisering

Deskundig

Het behoud van een monumentaal pand staat of valt met het plegen van regelmatig onderhoud. Hierbij is een goede kennis van de bouwkundige staat vereist. De Monumentenwacht kan u hierbij ondersteunen door middel van een regelmatige inspectie door vakmensen.

De monumentenwachters zijn bouwkundig geschoolde vakmensen. Voor het specialistische werk aan monumenten hebben zij intern een extra opleiding gevolgd. Om hun vakkennis op peil te houden en verder te verruimen, worden zij bovendien regelmatig bijgeschoold. Deskundigheid is nu eenmaal een eerste vereiste om gedegen en betrouwbare inspecties te kunnen uitvoeren. Juist voor monumenten kan het van groot belang zijn dat gebreken tijdig worden opgespoord. Daarvoor moeten de monumentenwachters precies weten hoe constructies in elkaar zitten en waar ze op moeten letten. Aan deze kennis en vaardigheden wordt dan ook de grootst mogelijke zorg besteed.

Onafhankelijk

De Monumentenwacht is een professionele, onafhankelijke en deskundige organisatie. Onafhankelijk omdat zij geen binding heeft met bouwbedrijven en adviesbureaus. Onafhankelijk ook omdat de inkomsten niet gerelateerd zijn aan uit te voeren herstel- of restauratiewerkzaamheden. Om haar werk uit te kunnen voeren wordt de Monumentenwacht gesubsidieerd door de provinciale overheid, zodat de drempel voor eigenaren om een beroep op de wacht te doen laagdrempelig kan worden gehouden door het lage uurloon wat in rekening wordt gebracht.

Waardevol

Het effect van het monumentenwachtwerk is meervoudig. Dankzij regelmatige inspecties worden veel gebreken voorkomen of blijven klein in omvang en kunnen tegen geringe kosten worden hersteld. Daardoor worden verder verval en kostbare restauraties voorkomen. Bij elkaar opgeteld zijn inmiddels tientallen miljoenen aan onnodige herstelkosten van nalatig of achterstallig onderhoud bespaard. De aldus behouden cultuurhistorische waarde is niet in geld uit te drukken.

Veilig

Het behoud van monumenten mag dan bij alles voorop staan, dit werk kan en mag natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van de monumentenwachters. Daarom brengen ze de gevaren van inspectie en onderhoud altijd in kaart, met adviezen over de werkmethode.

De eigenaar/beheerder van een gebouw is mede verantwoordelijk voor veilige werkplekken en arbeidsomstandigheden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook wanneer derden (professionals en/of vrijwilligers) regelmatig of incidenteel (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren. Dit kan betekenen dat er de nodige maatregelen en voorzieningen getroffen moeten worden. Ook daarbij biedt de Monumentenwacht de helpende hand door u te adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.