Advisering

Abonnement

Met een abonnement op de Monumentenwacht hebben eigenaren/beheerders de zekerheid dat hun monument regelmatig, nauwkeurig en deskundig wordt beoordeeld.

Dankzij subsidie van de provincie Groningen kunnen abonnees tegen een gereduceerd tarief een beroep doen op de Monumentenwacht. Het abonnement staat open voor:

 • Eigenaren of beheerders van rijksmonumenten.
 • Eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten.
 • Eigenaren of beheerders van karakteristieke panden.
 • Eigenaren of beheerders van objecten en panden die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Eigenaren of beheerders van zogenoemde beeldbepalende panden.

Het aanmeldformulier en de algemene voorwaarden vindt u hier.

Heeft u verder nog vragen? Dan informeert het secretariaat u graag.

Effecten/voordelen voor de abonnementhouder:

 • Intredend verval of een gebrek wordt tijdig gesignaleerd zodat de abonnee snel actie kan (laten) ondernemen.
 • De inspecties garanderen een grote mate van objectiviteit, omdat de Monumentenwacht geen winst nastreeft en er geen enkel verband bestaat met de hoeveelheid uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en activiteiten van de Monumentenwacht.
 • Het persoonlijk contact met de monumentenwachters geeft de abonnee een beter zicht op de toestand waarin het monument zich bevindt. Het geeft meer grip op de algehele onderhoudstoestand.
 • Tijdens de inspectie worden kleine gebreken verholpen, zoals scheef liggende dakpannen, verstopte afvoeren, beschadigd zinkwerk, enz.
 • Het inspectierapport van de Monumentenwacht kan als ‘verwijskaart’ dienen bij subsidieaanvragen en bij het opstellen van onderhouds- en restauratieplannen.
 • Na enige keren inspecteren kent de Monumentenwacht een monument door en door en weet zodoende waarop bij volgende inspecties in het bijzonder moet worden gelet.
 • De abonnee kan bij het zelf constateren van gebreken de Monumentenwacht waarschuwen om een voortijdige inspectiebeurt uit te voeren.