Algemeen

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van cultureel erfgoed meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Monumentenwacht Groningen is aangesloten bij de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).  Kern van het werk van de Monumentenwacht is het, op basis van een langdurig contact (abonnement), periodiek (gemiddeld eens per anderhalf/twee jaar) inspecteren van en rapporteren over de staat van onderhoud van cultureel erfgoed. Aanvullend aan deze reguliere periodieke inspecties biedt de Monumentenwacht diensten zoals het opstellen van onderhoudsplannen, het verzorgen van subsidieaanvragen, beoordelen van offertes, begeleiden van (onderhouds)werkzaamheden of het beoordelen van uitgevoerd werk.

Voor deze activiteiten kan het nodig zijn dat Monumentenwacht persoonlijke gegevens van u nodig heeft. Deze gegevens worden door Monumentenwacht nooit gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor ze zijn verstrekt. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens.

In deze Privacy Verklaring is te lezen met welke doelen uw gegevens worden verwerkt, aan wie uw gegevens (indien van toepassing) mogelijk worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en met welke vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens u bij ons terecht kunt.

Doeleinden van het verwerken van de gegevens

Voor een goede uitvoering van abonnementen, overeenkomsten, opdrachten en verzending van (digitale)nieuwsbrieven en informatiebladen, kunnen de volgende gegevens nodig zijn: persoonlijke gegevens: organisatie (indien van toepassing), voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer (vast en/of mobiel), contactpersoon (indien van toepassing), emailadres. Daarnaast ook opdrachtgebonden gegevens (zoals objectnummer Monumentenwacht, monumentennummer) en financiële gegevens (zoals bankgegevens voor de facturering). Deze gegevens worden alleen verzameld en gebruikt voor het behandelen en beantwoorden van werkzaamheden zoals aan het begin van deze alinea benoemd.

Gebruik van gegevens

Gegevens van aanmeldingen (abonnementen), overeenkomsten en opdrachten worden digitaal verzameld, geregistreerd, behandeld en verwerkt. Monumentenwacht Groningen gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Gegevens worden niet langer dan nodig of wettelijk is toegestaan bewaard. Daarbij ook te denken aan zaken als accountantscontrole en belastingwetgeving. Vanuit het belang van het kunnen uitvoeren van onderzoek naar de staat van onderhoud cultureel erfgoed, worden de rapporten bewaard.

In de Algemene Voorwaarden van de Stichting Monumentenwacht Groningen is opgenomen dat:

De Monumentenwacht zal aan derden geen kopieën van de inspectierapporten verstrekken, noch aan derden daarin enige inzage geven. Als derden worden in dit verband niet aangemerkt de instanties die de zorg voor monumenten structureel ondersteunen en/of subsidiëren. Tenzij de abonnee uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat niet te willen, kunnen dergelijke instanties inzage of een kopie krijgen.

In de praktijk houdt dit in dat een kopierapport aan bijvoorbeeld een beherende organisatie alleen wordt verzonden na toestemming van de abonnee. We verstrekken nooit een inspectierapport aan derden zonder toestemming van de abonneehouder/opdrachtgever. Overigens is er een afspraak met één gemeente welke vanuit het oogpunt toezicht te houden op een adequate financiering van werkzaamheden aan cultureel erfgoed, gedurende de periode van deze financiering, periodiek een inspectie op kosten van de gemeente laat uitvoeren. Deze rapporten worden aan de eigenaar en aan de betreffende gemeente ter beschikking gesteld.

Wijze van verwerking van uw gegevens

Monumentenwacht Groningen heeft goed beveiligde IT-systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwerking van uw gegevens is in overeenstemming met de AGV.

Wijzigingen privacy beleid

Monumentenwacht Groningen streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt op de website gepubliceerd.

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u weten waarvoor uw gegevens zijn gebruikt, dan kunt u daarover mailen met info@monumentenwachtgroningen.nl.