Actueel

20 december 2017

Steekproef Erfgoedmonitor: start januari 2018!

De Provincie Groningen werkt aan een Erfgoedmonitor, waarbij alle rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in onze provincie in beeld gebracht worden. Aanleiding hiervoor is dat wij in onze provincie beschikken over veel gebouwd erfgoed, dat onmisbaar is voor Groningen en dat onder druk staat door leegstand, achterstallig onderhoud en extra bedreigd wordt door mijnbouwschade en demografische krimp. De Provincie wil dit erfgoed, in samenwerking met de gemeenten, zoveel mogelijk behouden en eventueel verder ontwikkelen. Zodoende kunnen toekomstige generaties ook nog genieten van het bijzondere erfgoed in onze provincie.

Voordat kan worden bepaalt wat er nodig is voor behoud en (her)ontwikkeling van dit erfgoed, moet in beeld gebracht worden wat de staat van het erfgoed is. De erfgoedmonitor heeft als doel om op structurele wijze de staat van het gebouwd erfgoed in beeld te brengen en vervolgens te monitoren. Hiervoor verzamelt het bedrijf Fenicks in opdracht van de provincie alle relevante gegevens per gebouw/object en maken zij eveneens per gebouw/object foto’s met behulp van een camerawagen vanaf de openbare weg. Daarbij worden alle foto’s gecontroleerd op privacygevoelige informatie.

Vervolgens zal de Monumentenwacht Groningen onder een klein percentage van de gebouwen/objecten (± 7%) een steekproef houden. Dit betreft een beknopte bouwkundige opname van de staat van onderhoud waarbij het volledige pand (alleen aan de buitenkant), voor zover zichtbaar vanaf de grond, wordt opgenomen. We maken foto’s en ramen de kosten welke voor het behoud van het gebouw de eerst komende drie jaren nodig zijn.

Na afloop van de steekproef ontvangt de bewoner/eigenaar het rapport met de bevindingen. Deze gegevens komen, na toestemming van de bewoner/eigenaar, in een database waar uiteindelijk de gemeente, de provincie en (indien relevant) de NCG gebruik van kunnen maken, om de dienstverlening en beleid rondom onderhoud, restauratie en schadeherstel van het gebouwd erfgoed kunnen optimaliseren. Zo zullen er ook aanvullende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dit op deze website eveneens vermeld worden.